Skip to main content

PRIVACY REGLEMENT RENEW CLINIC: INFORMATIE VOOR CLIËNTEN

OMGANG MET UW PERSOONSGEGEVENS

Om een goede behandeling mogelijk te maken, leggen wij uw persoonlijke gegevens vast. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op bescherming van die gegevens. In dit privacyreglement is vastgelegd hoe Renew Clinic met uw gegevens omgaat.

Hierin is onder meer geregeld:

Wie toegang heeft tot uw gegevens

Hoe lang de gegevens worden bewaard

Aan wie uw gegevens mogelijk worden verstrekt

Hoe uw gegevens worden beveiligd

Verder is in dit reglement bepaald dat:

Wij niet meer gegevens over u opnemen dan strikt noodzakelijk is

Wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan

Alleen degenen die betrokken zijn bij uw behandeling, op de hoogte zijn van uw situatie

Zonder uw toestemming wordt geen informatie gegeven aan anderen

U kunt ons verzoeken uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen

TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Behandeling

Uw gegevens worden door uw behandelende arts bij Renew Clinic vastgelegd in één centraal dossier. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook gegevens die met uw toestemming zijn opgevraagd bij uw huisarts of specialist worden hierin vastgelegd. Alle medewerkers betrokken bij uw behandeling hebben toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. Deze medewerkers hebben een zelfstandig beroepsgeheim of een geheimhoudingsplicht.

Kwaliteitsverbetering

Uw gegevens worden mogelijk gebruikt in het kader van kwaliteitsverbetering. Kwaliteit moet consequent worden gemeten, het is een wettelijke verplichting voor alle instellingen in de zorgsector om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Een voorbeeld hiervan is een dossieronderzoek naar een nieuwe werkwijze of nieuw ingevoerde behandeling met als doel het beoordelen en het verbeteren van de behandeling en het eigen functioneren.

Financiële administratie

In beperkte mate kunnen gegevens uit uw dossier gebruikt worden voor de financiële administratie.

Wetenschappelijk onderzoek en statistiek

Uw toestemming is nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Behandeling

Voor zover relevant voor uw behandeling of het voortzetten van uw zorg of behandeling elders, worden gegevens verstrekt aan andere zorgverleners, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Familieleden

Gegevens worden enkel verstrekt aan uw familieleden als u daar toestemming voor geeft. Als familieleden of vrienden aanwezig zijn bij gesprekken met de behandelend arts, gaan we er automatisch van uit dat zij de informatie die u ontvangt mogen horen, tenzij u anders aangeeft.

Overheden

Gegevens uit uw dossier worden aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Zo moet de behandelend arts bijvoorbeeld een infectieziekte melden aan de directeur van de GGD.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Renew Clinic draagt zorg voor het veilig bewaren van uw gegevens, dat gegevens niet verloren raken of in onbevoegde handen komen. Alle medewerkers die uw gegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding.

Bewaartermijn

In principe worden uw gegevens niet langer bewaard dan wettelijk is voorgeschreven. De algemene bewaartermijn is vijftien jaar. De termijn kan langer zijn als dat van belang is voor bijvoorbeeld medisch wetenschappelijk onderzoek. Als een beroep wordt gedaan op het vernietigingsrecht (zie hieronder), kan de bewaartermijn korter zijn.

Recht op inzage en afschrift

U heeft er recht op uw gegevens in te zien, en u kunt om een afschrift van uw gegevens verzoeken. Renew Clinic zal binnen twee weken voldoen aan dit verzoek, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Inzage in uw gegevens is gratis; voor het verstrekken van afschriften kan Renew Clinic een vergoeding vragen.

Recht op correctie, aanvulling en afscherming

Indien uw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, kunt u Renew Clinic vragen deze binnen vier weken te corrigeren. Dit recht heeft slechts betrekking op persoonsgegevens zoals naam of adres, waarover in het algemeen geen verschil van mening kan bestaan. Het recht om correctie te vragen is niet bedoeld om gegevens bestaande uit professionele indrukken, meningen en conclusies, waarmee u het oneens bent te corrigeren. U kunt wel vragen een door u afgegeven verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen.

Recht op verwijdering en vernietiging

U kunt uw behandelend arts vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Een verzoek tot vernietiging wordt binnen drie maanden uitgevoerd, tenzij uw behandelend arts aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.