Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN RENEW CLINIC IN ZANDVOORT

Renew Clinic werkt met algemene voorwaarden. Hieronder kunt u deze tot u nemen.

 1. Algemene zaken

1.1. In deze voorwaarden wordt onder Renew Clinic verstaan: Renew Clinic, gevestigd aan de Passage 9 te Zandvoort, plus alle aan Renew Clinic verbonden medewerkers.

1.2. De aan Renew Clinic verbonden arts Els Vogelpoel heeft een BIG-registratie. Haar BIG-nummer is 99908528501.

1.3. In deze algemene voorwaarden wordt onder cliënt verstaan degene die Renew Clinic opdracht geeft tot een behandeling.

1.4. De algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen cliënt en Renew Clinic.

1.5. De algemene voorwaarden zijn bovendien van toepassing als Renew Clinic voor de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van derden.

 1. Overeenkomst Renew Clinic en cliënt

De overeenkomst tussen Renew Clinic en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Renew Clinic tot al dan niet geneeskundige behandeling.

 1. Informatieverplichting cliënt

Cliënt is verplicht om Renew Clinic op de hoogte te brengen van alle noodzakelijke informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Tot de benodigde informatie behoren tevens de medische gegevens van cliënt. De privacy met betrekking tot de medische gegevens van cliënt worden gewaarborgd door Renew Clinic. Zie hier voor tevens punt 7 van de algemene voorwaarden.

 1. Toestemming cliënt

De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Renew Clinic.

 1. Inspannings- en resultaatverbintenis

5.1 Cosmetische behandeling: de cosmetische behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen uit te voeren. Er geldt daarentegen geen resultaatverbintenis.

5.2 Medische behandeling: alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts heeft hierbij wel een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatverbintenis.

 1. Wijzigingen van tarieven

Renew Clinic heeft het recht om zonder nadere kennisgeving de tarieven op de prijslijst aan te passen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van de bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschrift van toepassing zijn? Dan geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Tarieven van lopende behandelingen blijven echter gelden.

 1. Geheimhouding en privacy

7.1. Renew Clinic is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Alle informatie van vertrouwelijke aard die door cliënt aan Renew Clinic ter beschikking zijn gesteld, vallen hieronder. De geheimhoudingsverplichting geldt niet als de wet verplicht tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

7.2. Slechts wanneer van cliënt schriftelijk toestemming is verkregen, zal Renew Clinic publiekelijk gebruik kunnen maken van informatie die het voor, tijdens of na de behandeling van cliënt verkregen heeft.

 1. Klachten

8.1. Is cliënt ontevreden of heeft hij/zij een klacht over de behandeling door Renew Clinic? Dan meldt cliënt dit zo spoedig mogelijk aan Renew Clinic. Renew Clinic en cliënt zijn verplicht zich beiden in te spannen om in casu tot een oplossing te komen.

8.2. Mochten cliënt en Renew Clinic niet tot een oplossing komen? Dan kan cliënt zich wenden tot de klachtencommissie. De klachtencommissie bemiddelt vervolgens tussen cliënt en Renew Clinic.

 1. Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling – hieronder valt bovendien het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling – iets voordoet dat tot aansprakelijkheid leidt van Renew Clinic, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Renew Clinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Let op: Renew Clinic is evenwel niet aansprakelijk indien op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting richting Renew Clinic.

 1. Betalingsprocedure

10.1. De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van Renew Clinic zorg voor volledige betaling. Betaling kan contant, via pinbetaling of door (voorafgaand aan de behandeling) op de bankrekening van Renew Clinic (o.v.v. factuurnummer) het behandelbedrag over te maken.

10.2. Betalingen worden in eerste instantie in mindering gebracht op de oudst, openstaande nota’s.

10.3. In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is cliënt in verzuim. Indien dit gebeurt, is Renew Clinic gerechtigd om over het factuurbedrag, of het restant hiervan, bij cliënt wettelijke rente in rekening te brengen. Renew Clinic is bovendien bevoegd incassomaatregelen te nemen. Eventuele incassokosten komen voor rekening van cliënt.

10.4. Mocht cliënt de overeenkomst beëindigen of Renew Clinic verzoeken om de behandeling aan een ander over te dragen? Dan zal de betalingsverplichting niet vervallen.

10.5. Mocht cliënt een klacht tegen Renew Clinic indienen over de factuur en/of de behandeling? Dan wordt de betalingsverplichting van cliënt niet opgeschort. Tenzij Renew Clinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

10.6. Mocht cliënt een betalingsachterstand hebben? Dan is Renew Clinic bevoegd om het vervolg van de behandeling op te schorten. Óf deze louter te verrichten tegen contante betaling, tenzij de noodzaak tot behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

 1. Mogelijke wijzigingen algemene voorwaarden

11.1. Renew Clinic kan de algemene voorwaarden te allen tijde aanpassen.

11.2. Wijzigingen worden via de website www.renewclinic.nl ter kennis van de cliënt gebracht. Dit kan tevens schriftelijk gebeuren. Een maand na dagtekening van bekendmaking, treden de aangepaste algemene voorwaarden in werking. Behalve als in de bekendmaking anders is vermeld.

 1. Nederlands recht van toepassing

Op alle tussen Renew Clinic en cliënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 1. Annulering afspraken

13.1. Indien cliënt voor een afspraak verhinderd is, dient hij of zij dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak door te geven bij Renew Clinic. Indien cliënt niet of niet tijdig afzegt, kan Renew Clinic 50 procent van het betreffende behandeltarief factureren.

13.2. Afspraken kunnen op twee manieren worden afgezegd: dat kan per email of door Renew Clinic telefonisch te benaderen. De tijd van bellen of het ontvangstmoment van de mail door Renew Clinic, is in deze bindend of de annulering minimaal 48 uur voorafgaand aan de afspraak is ingediend.

14. Meerderjarigheid  Bij Renew Clinic worden geen minderjarigen behandeld. Clienten wordt gevraagd zich te legitimeren.